Klasa ekspozycji z betonu według eurokodu

Klasy ekspozycji tak jak w dotychczasowej normie PN-B-03264 wyrażają agresywność środowiska. Klasy te zostały zestawione w tablicy. Na podstawie określonej klasy ekspozycji należy dobrać minimalną klasę betonu.

Klasy ekspozycji
Oznaczenie klasy Opis środowiska
Brak zagrożenia agresją chemiczną
X0 W przypadku betonów zbrojonych lub zawierających inne elementy metalowe: bardzo suche
Korozja spowodowana karbonatyzacją
XC1 Suche lub stale mokre
XC2 Mokre, sporadycznie suche
XC3 Umiarkowanie wilgotne
XC4 Cyklicznie mokre i suche
Korozja spowodowana chlorkami niepochodzącymi z wody morskiej
XD1 Umiarkowanie wilgotne
XD2 Mokre, sporadycznie suche
XD3 Cyklicznie mokre i suche
Korozja spowodowana chlorkami z wody morskiej
XS1 Narażenie na działanie soli zawartych w powietrzu, ale nie na bezpośredni kontakt z wodą morską
XS2 Stałe zanurzenie
XS3 Strefy wpływów, rozbryzgów i aerozoli
Agresywne oddziaływanie zamrażania/rozmrażania bez środków odladzających albo ze środkami odladzającymi
XF1 Umiarkowanie nasycone wodą bez środków odladzających
XF2 Umiarkowanie nasycone wodą ze środkami odladzającymi
XF3 Silnie nasycone wodą bez środków odladzających
XF4 Silnie nasycone wodą ze środkami odladzającymi lub wodą morską
Agresja chemiczna
XA1 Środ. chemiczne mało agresywne wg. PN- EN 206-1
XA2 Środ. chemiczne średnio agresywne wg. PN- EN 206-1
XA3 Środ. chemiczne silnie agresywne wg. PN- EN 206-1