Podstawy projektowania konstrukcji oddziaływania.

Podczas projektowania konstrukcji występujące w niej oddziaływania można sklasyfikować na podstawie zmienności w czasie i częstości występowania na:

  • STAŁE (G) – ciężar własny konstrukcji, obudowy, urządzeń, skurcz, osiadanie.
  • ZMIENNE (Q) – klimatyczne, technologiczne, użytkowe.
  • WYJĄTKOWE (A) – wybuch, uderzenie przez pojazd, a także niektóre obciążenia śniegiem.

Dla oddziaływań występujących w powyższych grupach, należy określić odpowiednie wartości charakterystyczne z indeksem „k” i są one głównymi reprezentatywnymi wielkościami.

W Eurokodzie uwzględniono także niskie prawdopodobieństwo wystąpienia jednocześnie maksymalnych wartości obciążeń zmiennych. Wyrazem tego są współczynniki ψi gdzie i = 0…2. Wartości wyrażone przez iloczyn tych współczynników z wartościami charakterystycznymi Qk są także określone jako reprezentatywne.

Tablica 2. Projektowy okres użytkowania
Kategoria projekt. okresu użytk. Orientacyjny projektowy okres użytkowania [lata] Przykłady
1 10 Konstrukcje tymczasowe
2 od 10 do 25 Wymienialne części konstrukcji np. belki podsuwnicowe, łożyska
3 od 15 do 30 Konstrukcje rolnicze i podobne
4 50 Konstrukcje zwykłe
5 100 Konstrukcje budynków monumentalnych, mosty i inne konstrukcje inż.

Przy rozpatrywaniu ULS oraz nieodwracalnych SLS możemy zredukować wartość obciążeń użytkowych towarzyszących do wartości „ψ0 • Qk” (tzw. wartość kombinacyjna). Analogicznie dla stanów ULS w sytuacjach wyjątkowych oraz SLS odwracalnych możemy zastosować „ψ1 • Qk” (tzw. wartość częsta). Ostatni iloczyn „ψ2 • Qk” reprezentuje oddziaływanie quasi-stałe, ale nie będzie tutaj omawiany. Wartości współczynników ψi podano w Tablicy 3.

Tablica 3. Zalecane wartości ψ dla budynków
Oddziaływanie ψ0 ψ1 ψ2
Obciążenie zmienne w budynkach. kategoria (patrz PN-EN 1991-1-1)
A – powierzchnie mieszkalne 0.7 0.5 0.3
B – powierzchnie biurowe 0.7 0.5 0.3
C – miejsca zebrań 0.7 0.7 0.6
D – powierzchnie handlowe 0.7 0.7 0.6
E – powierzchnie magazynowe 1.0 0.9 0.8
F – powierzchnie ruchu pojazdów ≤ 30kN 0.7 0.7 0.6
G – powierzchnie ruchu pojazdów > 30, ≤160kN 0.7 0.5 0.3
H – dachy 0.0 0.0 0.0
Obciążenie budynków śniegiem (patrz PN-EN 1991-1-3)
Miejscowość na położona na wysokości H > 1000m npm 0.7 0.5 0.2
Miejscowość na położona na wysokości H < 1000m npm 0.5 0.5 0.0
Obciążenie wiatrem (patrz PN-EN 1991-1-4) 0.6 0.2 0.0
Temperatura (nie pożarowa) w budynku (patrz PN-EN 1991-1-5) 0.6 0.5 0.0