Polskie Normy i Polskie Dokumenty Normalizacyjne opublikowane wrzesień 2012

23.040.01 Rurociągi i elementy rurociągów. Zagadnienia ogólne

PN-EN 12201-5:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Polietylen (PE) — Część 5: Przydatność systemu do stosowania; (gr. cen. H)
Data publikacji: 2012-09-10
Zastępuje: PN-EN 12201-5:2011

PN-EN 13480-6:2010/Ap1:2012 Rurociągi przemysłowe metalowe — Część 6: Wymagania dodatkowe dla rurociągów podziemnych;
Data publikacji: 2012-09-06

29.120.50 Bezpieczniki i inne urządzenia zabezpieczające przed przetężeniem prądowym

PN-EN 50310:2012 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym; (gr. cen. R)
Data publikacji: 2012-09-07
Zastępuje: PN-EN 50310:2011

91.140.50 Instalacje elektryczne

PN-EN 50310:2012 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym; (gr. cen. R)
Data publikacji: 2012-09-07
Zastępuje: PN-EN 50310:2011

93.020 Roboty ziemne. Wykopy. Konstrukcje fundamentowe. Prace podziemne

PN-B-06050:1999/Ap1:2012 Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogólne;
Data publikacji: 2012-09-06

wybrane publikacje, źródło bip.pkn.pl