Projektowanie konstrukcji budowlanych w Polsce.

Projektowanie konstrukcji budowlanych w Polsce jest możliwe w oparciu o:

  • Polskie Normy krajowe, mające od 1 kwietna br. status norm wycofanych, gdyż są one podane  w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 56 z 2009 r., poz. 461).
  • Eurokody, gdyż zostały one wprowadzone w wersji polskojęzycznej wraz z Załącznikami krajowymi, o czym informuje odnośnik pod tabelą w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: Polskie Normy projektowania konstrukcji – Eurokody, zatwierdzone i opublikowane w języku polskim, mogą być stosowane w projektowaniu konstrukcji, jeżeli obejmują one wszystkie niezbędne aspekty związane z zaprojektowaniem tej konstrukcji (stanowią kompletny zestaw norm umożliwiający projektowanie). Projektowanie każdego rodzaju konstrukcji wymaga stosowania PN-EN 1990 i PN-EN 1991.