Sprawdzenie metodą współczynników częściowych.

Wartości obliczeniowe dla oddziaływań można wyrazić za pomocą zależności:

Sprawdzenie metodą współczynników częściowych

gdzie:

Sprawdzenie metodą współczynników częściowych

Fk – wartość charakterystyczna oddziaływania, Frep – odpowiednia wartość reprezentatywna oddziaływania,
γf – współczynnik częściowy dla oddziaływania, uwzględniający niekorzystne odchylenia wartości
ψ = 1,00 lub ψ0, ψ1 lub ψ2,

Wartości obliczeniowe dla właściwości materiałów można wyrazić za pomocą zależności:

Wartości obliczeniowe dla właściwości materiałów można wyrazić za pomocą zależności

gdzie:
Xk – wartość charakterystyczna właściwości materiału bądź wyrobu,
η – wartość średnia współczynnika konwersji (zależny od np. efektu skali, temperatury, wilgotności),
γm – współczynnik częściowy dla właściwości, uwzględniający niekorzystne odchyłki od wartości reprezentatywnych.

Nośność obliczeniową w odniesieniu do wyrobów lub elementów wykonanych z jednego rodzaju materiału (np. ze stali) można określać z zależności:

Nośność obliczeniową w odniesieniu do wyrobów lub elementów wykonanych z jednego rodzaju materiału

gdzie:
Rk – charakterystyczna nośność elementu
γM – współczynnik częściowy dla właściwości materiału uwzględniający również niepewność modelu i odchyłki wymiarów