Polskie Normy i Polskie Dokumenty Normalizacyjne opublikowane czerwiec 2012

01.040.91 Budownictwo i materiały budowlane (Słownictwo)

PN-EN 459-1:2012 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności; (gr. cen. T)
Data publikacji: 2012-06-11
Zastępuje: PN-EN 459-1:2010

13.030.40 Instalacje i wyposażenie do usuwania odpadów i ich oczyszczania

PN-EN 15169:2011/Ap1:2012 Charakteryzowanie odpadów — Oznaczanie straty prażenia odpadów, szlamów i osadów;
Data publikacji: 2012-06-12

13.060.30 Ścieki

PN-EN 12566-3+A1:2009/Ap1:2012 Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50 — Część 3: Kontenerowe i/lub montowane na miejscu przydomowe oczyszczalnie ścieków;
Data publikacji: 2012-06-12

13.220.40 Zapalność, palność i odporność ogniowa materiałów i wyrobów

PN-EN 13772:2012 Wyroby włókiennicze — Zachowanie się podczas palenia — Zasłony i firanki — Pomiar rozprzestrzeniania płomienia na pionowo umieszczonych próbkach roboczych poddanych działaniu dużego źródła zapłonu; (gr. cen. G)
Data publikacji: 2012-06-05
Zastępuje: PN-EN 13772:2011

17.040.30 Narzędzia pomiarowe

PN-EN ISO 12181-2:2012 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) — Okrągłość — Część 2: Operatory specyfikacji; (gr. cen. G)
Data publikacji: 2012-06-22
Zastępuje: PN-EN ISO 12181-2:2011

23.040.10 Rury stalowe i żeliwne

PN-EN 969:2012 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich połączenia do budowy gazociągów — Wymagania i metody badań; (gr. cen. W)
Data publikacji: 2012-06-04
Zastępuje: PN-EN 969:2009

23.040.40 Łączniki metalowe

PN-EN 969:2012 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich połączenia do budowy gazociągów — Wymagania i metody badań; (gr. cen. W)
Data publikacji: 2012-06-04
Zastępuje: PN-EN 969:2009

23.080 Pompy

PN-EN ISO 9906:2012 Pompy wirowe — Badania odbiorcze parametrów hydraulicznych — Klasy dokładności 1, 2 i 3; (oryg.); (gr. cen. V)
Data publikacji: 2012-06-15
Zastępuje: PN-EN ISO 9906:2002

29.120.30 Wtyczki i gniazda wtyczkowe, wtyki i nasadki

PN-EN 62196-1:2012 Wtyczki, gniazda wtyczkowe, złącza pojazdowe i wtyki pojazdowe — Przewodowe ładowanie pojazdów elektrycznych — Część 1: Wymagania ogólne; (oryg.); (gr. cen. W)
Data publikacji: 2012-06-15
Zastępuje: PN-EN 62196-1:2004

PN-EN 62196-2:2012 Wtyczki, gniazda wtyczkowe, złącza pojazdowe i wtyki pojazdowe — Przewodowe ładowanie pojazdów elektrycznych — Część 2: Wymagania dotyczące zgodności wymiarowej i zamienności wyrobów prądu przemiennego z zestykami tulejkowo-kołkowymi; (oryg.); (gr. cen. V)
Data publikacji: 2012-06-15

29.120.50 Bezpieczniki i inne urządzenia zabezpieczające przed przetężeniem prądowym

PN-EN 60127-1:2008/A1:2012 Bezpieczniki topikowe miniaturowe — Część 1: Definicje dotyczące bezpieczników topikowych miniaturowych oraz ogólne wymagania dotyczące wkładek topikowych miniaturowych; (gr. cen. B)
Data publikacji: 2012-06-05

29.140.20 Żarówki

PN-EN 60432-1:2001/A2:2012 Żarówki — Wymagania bezpieczeństwa — Część 1: Żarówki z żarnikiem wolframowym do użytku domowego i podobnych ogólnych celów oświetleniowych; (oryg.); (gr. cen. C)
Data publikacji: 2012-06-15

29.140.30 Lampy fluorescencyjne. Lampy wyładowcze

PN-EN 60662:2012 Lampy sodowe wysokoprężne — Wymagania funkcjonalne; (oryg.); (gr. cen. XD)
Data publikacji: 2012-06-15
Zastępuje: PN-EN 60662:2002

PN-EN 60901:2002/A5:2012 Świetlówki jednotrzonkowe — Wymagania funkcjonalne; (oryg.); (gr. cen. W)
Data publikacji: 2012-06-15

29.140.50 Instalacje oświetleniowe

PN-EN 62034:2012 Systemy automatycznego testowania awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego zasilanego z akumulatorów; (oryg.); (gr. cen. P)
Data publikacji: 2012-06-15
Zastępuje: PN-EN 62034:2010

33.180.20 Złącza światłowodowe

PN-EN 50411-2-2:2012 Organizatory włókien optycznych i osłony złączowe do stosowania w światłowodowych systemach telekomunikacyjnych — Specyfikacja wyrobu — Część 2-2: Hermetyczne miskowe światłowodowe osłony złączowe typ 1, dla kategorii S i A; (oryg.); (gr. cen. R)
Data publikacji: 2012-06-15
Zastępuje: PN-EN 50411-2-2:2007

PN-EN 50411-2-3:2012 Kasety spojeń włókien i osłony złączowe do zastosowań w światłowodowych systemach telekomunikacyjnych — Specyfikacja wyrobu — Część 2-3: Hermetyczne przelotowe światłowodowe osłony złączowe typu 1 dla kategorii S i A; (oryg.); (gr. cen. R)
Data publikacji: 2012-06-15
Zastępuje: PN-EN 50411-2-3:2010

33.180.99 Inne wyposażenie światłowodowe

PN-EN 50411-2-4:2012 Kasety spojeń włókien i osłony złączowe do zastosowań w światłowodowych systemach telekomunikacyjnych — Specyfikacja wyrobu — Część 2-4: Hermetyczne kapturowe światłowodowe osłony złączowe typu 1 dla kategorii S i A; (oryg.); (gr. cen. Q)
Data publikacji: 2012-06-15
Zastępuje: PN-EN 50411-2-4:2008

77.060 Korozja metali

PN-EN ISO 12696:2012 Ochrona katodowa stali w betonie; (oryg.); (gr. cen. T)
Data publikacji: 2012-06-15
Zastępuje: PN-EN 12696:2004

77.140.75 Rurociągi i rury stalowe specjalnego stosowania

PN-EN ISO 13680:2012 Przemysł naftowy i gazowniczy — Rury bez szwu ze stopów odpornych na korozję, stosowane jako rury okładzinowe, wydobywcze i jako materiał wyjściowy do wytwarzania złączek — Warunki techniczne dostawy; (gr. cen. X)
Data publikacji: 2012-06-25
Zastępuje: PN-EN ISO 13680:2010

91.060.50 Drzwi i okna

PN-EN 12978+A1:2012 Drzwi i bramy — Urządzenia zabezpieczające do drzwi i bram z napędem — Wymagania i metody badań; (gr. cen. Q)
Data publikacji: 2012-06-12
Zastępuje: PN-EN 12978+A1:2009

91.080.30 Konstrukcje murowe

PN-EN 1745:2012 Mury i wyroby murowe — Metody określania właściwości cieplnych; (oryg.); (gr. cen. W)
Data publikacji: 2012-06-15
Zastępuje: PN-EN 1745:2004, PN-EN 1745:2004/Ap1:2006

91.080.40 Konstrukcje betonowe i żelbetowe

PN-EN ISO 12696:2012 Ochrona katodowa stali w betonie; (oryg.); (gr. cen. T)
Data publikacji: 2012-06-15
Zastępuje: PN-EN 12696:2004

91.100.10 Cement. Gips. Wapno. Zaprawa

PN-EN 459-1:2012 Wapno budowlane — Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności; (gr. cen. T)
Data publikacji: 2012-06-11
Zastępuje: PN-EN 459-1:2010

91.100.15 Materiały mineralne i wyroby

PN-EN 1468:2012 Kamień naturalny — Płyty surowe — Wymagania; (oryg.); (gr. cen. H)
Data publikacji: 2012-06-15
Zastępuje: PN-EN 1468:2005

PN-EN 14617-4:2012 Konglomeraty kamienne — Metody badań — Część 4: Oznaczanie odporności na ścieranie; (oryg.); (gr. cen. E)
Data publikacji: 2012-06-15
Zastępuje: PN-EN 14617-4:2010

PN-EN 14617-5:2012 Konglomeraty kamienne — Metody badań — Część 5: Oznaczanie odporności na zamrażanie i rozmrażanie; (oryg.); (gr. cen. D)
Data publikacji: 2012-06-15
Zastępuje: PN-EN 14617-5:2010

PN-EN 14617-6:2012 Konglomeraty kamienne — Metody badań — Część 6: Oznaczanie odporności na szok termiczny; (oryg.); (gr. cen. D)
Data publikacji: 2012-06-15
Zastępuje: PN-EN 14617-6:2009

PN-EN 14617-10:2012 Konglomeraty kamienne — Metody badań — Część 10: Oznaczanie odporności chemicznej; (oryg.); (gr. cen. F)
Data publikacji: 2012-06-15
Zastępuje: PN-EN 14617-10:2010

PN-EN 14617-12:2012 Konglomeraty kamienne — Metody badań — Część 12: Oznaczanie stabilności wymiarów; (oryg.); (gr. cen. F)
Data publikacji: 2012-06-15
Zastępuje: PN-EN 14617-12:2010

91.120.10 Izolacja cieplna

PN-EN 1745:2012 Mury i wyroby murowe — Metody określania właściwości cieplnych; (oryg.); (gr. cen. W)
Data publikacji: 2012-06-15
Zastępuje: PN-EN 1745:2004, PN-EN 1745:2004/Ap1:2006

91.140.50 Instalacje elektryczne

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia — Część 4-444: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa — Ochrona przed zakłóceniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi; (gr. cen. R)
Data publikacji: 2012-06-25
Zastępuje: PN-HD 60364-4-444:2010

91.140.70 Instalacje sanitarne

PN-EN 274-1:2004/Ap1:2012 Zestawy odpływowe przyborów sanitarnych — Część 1: Wymagania;
Data publikacji: 2012-06-12

93.030 Systemy kanalizacyjne zewnętrzne

PN-EN 476:2012 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji deszczowej i sanitarnej; (gr. cen. M)
Data publikacji: 2012-06-11
Zastępuje: PN-EN 476:2011

97.100.20 Ogrzewacze gazowe

PN-EN 419-1:2012 Gazowe promienniki wysokotemperaturowe do stosowania w pomieszczeniach niemieszkalnych — Część 1: Bezpieczeństwo; (gr. cen. W)
Data publikacji: 2012-06-12
Zastępuje: PN-EN 419-1:2009

wybrane publikacje, źródło bip.pkn.pl