Polskie Normy i Polskie Dokumenty Normalizacyjne opublikowane kwiecień 2013

13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków

PN-EN 1365-1:2013 Badania odporności ogniowej elementów nośnych — Część 1: Ściany; (oryg.); (gr. cen. M)
Data publikacji: 2013-04-17
Zastępuje: PN-EN 1365-1:2001

23.040.01 Rurociągi i elementy rurociągów. Zagadnienia ogólne

PN-EN 15001-1:2013 Infrastruktura gazowa — Orurowanie instalacji gazowych o ciśnieniu roboczym większym niż 0,5 bar dla instalacji przemysłowych i większym niż 5 bar dla instalacji przemysłowych i nieprzemysłowych — Część 1: Szczegółowe wymagania funkcjonalne dotyczące projektowania, materiałów, budowy, kontroli i badania; (gr. cen. XA)
Data publikacji: 2013-04-09
Zastępuje: PN-EN 15001-1:2009

23.040.20 Rury z tworzyw sztucznych

PN-EN ISO 9080:2013 Systemy przewodów rurowych i rur osłonowych z tworzyw sztucznych — Oznaczanie przez ekstrapolację długotrwałej wytrzymałości hydrostatycznej materiałów termoplastycznych w postaci rur; (oryg.); (gr. cen. S)
Data publikacji: 2013-04-17
Zastępuje: PN-EN ISO 9080:2005

23.040.40 Łączniki metalowe

PN-EN 1254-6:2013 Miedź i stopy miedzi — Łączniki instalacyjne — Część 6: Łączniki z końcówkami samozaciskowymi; (oryg.); (gr. cen. T)
Data publikacji: 2013-04-30

PN-EN 1254-8:2013 Miedź i stopy miedzi — Łączniki instalacyjne — Część 8: Łączniki z końcówkami zaprasowywanymi do rur z tworzyw sztucznych i rur wielowarstwowych; (oryg.); (gr. cen. M)
Data publikacji: 2013-04-30

23.040.70 Przewody giętkie

PN-EN ISO 10380:2013 Przewody rurowe — Faliście giętkie przewody metalowe i zespoły przewodów giętkich; (oryg.); (gr. cen. T)
Data publikacji: 2013-04-30
Zastępuje: PN-EN ISO 10380:2005

23.080 Pompy

PN-EN 16297-1:2013 Pompy — Pompy wirowe — Pompy obiegowe bezdławnicowe — Część 1: Wymagania ogólne oraz procedury badań i obliczeń wskaźnika energochłonności (EEI); (oryg.); (gr. cen. M)
Data publikacji: 2013-04-30
Zastępuje: PN-EN 1151-1:2007, PN-EN 1151-1:2007/AC:2007

PN-EN 16297-2:2013 Pompy — Pompy wirowe — Pompy obiegowe bezdławnicowe — Część 2: Obliczanie wskaźnika energochłonności (EEI) dla wolnostojących pomp obiegowych; (oryg.); (gr. cen. E)
Data publikacji: 2013-04-30

PN-EN 16297-3:2013 Pompy — Pompy wirowe — Pompy obiegowe bezdławnicowe — Część 3: Obliczenie wskaźnika energochłonności (EEI) dla pomp obiegowych wbudowanych w urządzenia; (oryg.); (gr. cen. E)
Data publikacji: 2013-04-30

91.100.60 Materiały do izolacji cieplnej i dźwiękowej

PN-EN 13469:2013 Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budowli i instalacji przemysłowych — Określanie właściwości przenikania pary wodnej przez otuliny; (oryg.); (gr. cen. H)
Data publikacji: 2013-04-30
Zastępuje: PN-EN 13469:2003

PN-EN 13472:2013 Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budowli i instalacji przemysłowych — Określanie nasiąkliwości wodą otulin przy krótkotrwałym częściowym zanurzeniu; (oryg.); (gr. cen. H)
Data publikacji: 2013-04-30
Zastępuje: PN-EN 13472:2003

PN-EN 14706:2013 Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budowli i instalacji przemysłowych — Określanie maksymalnej temperatury stosowania; (oryg.); (gr. cen. M)
Data publikacji: 2013-04-30
Zastępuje: PN-EN 14706:2006

PN-EN 14707:2013 Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budowli i instalacji przemysłowych — Określanie maksymalnej temperatury stosowania otulin; (oryg.); (gr. cen. L)
Data publikacji: 2013-04-30
Zastępuje: PN-EN 14707+A1:2007

PN-EN 15732:2013 Lekkie wyroby wypełniające i wyroby do izolacji cieplnej do zastosowań w budownictwie lądowym i wodnym (CEA) — Wyroby z lekkiego kruszywa z pęczniejących surowców ilastych (LWA); (oryg.); (gr. cen. S)
Data publikacji: 2013-04-30

91.140.01 Instalacje w budynkach. Zagadnienia ogólne

PN-EN 15221-7:2013 Facility Management — Część 7: Wytyczne dla benchmarkingu; (oryg.); (gr. cen. V)
Data publikacji: 2013-04-30

91.140.10 Centralne ogrzewanie

PN-EN 15502-2-1:2013 Kotły grzewcze opalane gazem — Część 2-1: Szczegółowa norma dotycząca urządzeń typu C i typu B2, B3 oraz urządzeń B5 o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 1 000 kW; (oryg.); (gr. cen. X)
Data publikacji: 2013-04-30
Zastępuje: PN-EN 15420:2011, PN-EN 483:2007, PN-EN 483:2007/A4:2008

91.140.30 Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne

PN-EN 12599:2013 Wentylacja budynków — Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji; (oryg.); (gr. cen. X)
Data publikacji: 2013-04-30
Zastępuje: PN-EN 12599:2002, PN-EN 12599:2002/AC:2004

91.140.70 Instalacje sanitarne

PN-EN 232:2013 Wanny kąpielowe — Wymiary przyłączeniowe; (oryg.); (gr. cen. G)
Data publikacji: 2013-04-17
Zastępuje: PN-EN 232:2005

PN-EN 251:2013 Brodziki podprysznicowe — Wymiary przyłączeniowe; (oryg.); (gr. cen. G)
Data publikacji: 2013-04-17
Zastępuje: PN-EN 251:2005, PN-EN 251:2005/Ap1:2006

wybrane publikacje, źródło bip.pkn.pl