Polskie Normy i Polskie Dokumenty Normalizacyjne opublikowane marzec 2013

13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków

PN-EN 1366-10:2013 Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych — Część 10: Klapy odcinające w systemach wentylacji pożarowej; (gr. cen. V)
Data publikacji: 2013-03-12
Zastępuje: PN-EN 1366-10:2011

PN-EN 15269-2:2013 Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej i/lub dymoszczelności zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien, łącznie z ich elementami okuć budowlanych — Część 2: Odporność ogniowa zespołów drzwiowych stalowych, rozwieranych i wahadłowych; (oryg.); (gr. cen. XA)
Data publikacji: 2013-03-19

23.040.01 Rurociągi i elementy rurociągów. Zagadnienia ogólne

PN-EN 15001-1:2009/Ap1 Systemy dostawy gazu – Układ rurowy instalacji gazowej o ciśnieniu roboczym większym niż 0,5 bara dla przemysłu, handlu i nieprzemysłowych instalacji gazowych — Część 1: Szczegółowe wymagania funkcjonalne dotyczące projektowania, materiałów, konstrukcji, inspekcji i badania; (oryg.);
Data publikacji: 2013-03-28

29.120.30 Wtyczki i gniazda wtyczkowe, wtyki i nasadki

PN-EN 60309-1:2002/A2:2013 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemysłowych — Część 1: Wymagania ogólne; (oryg.); (gr. cen. L)
Data publikacji: 2013-03-19

29.130.10 Aparatura łączeniowa i sterownicza wysokonapięciowa

PN-EN 62271-107:2013 Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza — Część 107: Wyłączniko-rozłączniki bezpiecznikowe prądu przemiennego na napięcia znamionowe wyższe niż 1 kV do 52 kV włącznie; (oryg.); (gr. cen. U)
Data publikacji: 2013-03-31
Zastępuje: PN-EN 62271-107:2008

29.130.20 Aparatura łączeniowa i sterownicza niskonapięciowa

PN-EN 61439-6:2013 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe — Część 6: Systemy przewodów szynowych; (oryg.); (gr. cen. U)
Data publikacji: 2013-03-19
Zastępuje: PN-EN 60439-2:2004, PN-EN 60439-2:2004/A1:2007

29.240.20 Linie przesyłowe i rozdzielcze mocy

PN-EN 50341-1:2013 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV — Część 1: Wymagania ogólne — Specyfikacje wspólne; (oryg.); (gr. cen. XF)
Data publikacji: 2013-03-20
Zastępuje: PN-EN 50341-1:2005, PN-EN 50341-1:2005/A1:2010, PN-EN 50423-1:2007

33.180.20 Złącza światłowodowe

PN-EN 61754-20-100:2013 Światłowodowe złącza i elementy bierne — Światłowodowe interfejsy złączowe — Część 20-100: Norma interfejsu ze złączami typu LC z obudowami zabezpieczającymi powiązana z IEC 61076-3-106; (oryg.); (gr. cen. N)
Data publikacji: 2013-03-19

91.060.50 Drzwi i okna

PN-EN 15269-2:2013 Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej i/lub dymoszczelności zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien, łącznie z ich elementami okuć budowlanych — Część 2: Odporność ogniowa zespołów drzwiowych stalowych, rozwieranych i wahadłowych; (oryg.); (gr. cen. XA)
Data publikacji: 2013-03-19

91.100.30 Betony i wyroby betonowe

PN-EN 12390-1:2013 Badania betonu — Część 1: Kształt, wymiary i inne wymagania dotyczące próbek do badania i form; (oryg.); (gr. cen. H)
Data publikacji: 2013-03-19
Zastępuje: PN-EN 12390-1:2001, PN-EN 12390-1:2001/AC:2004

PN-EN 12504-2:2013 Badania betonu w konstrukcjach — Część 2: Badanie nieniszczące — Oznaczanie liczby odbicia; (oryg.); (gr. cen. E)
Data publikacji: 2013-03-19
Zastępuje: PN-EN 12504-2:2002, PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004

wybrane publikacje, źródło bip.pkn.pl