Polskie Normy i Polskie Dokumenty Normalizacyjne opublikowane listopad 2012

91.060.50 Drzwi i okna

PN-EN 1627:2012 Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje — Odporność na włamanie — Wymagania i klasyfikacja; (gr. cen. P)
Data publikacji: 2012-11-20
Zastępuje: PN-EN 1627:2011

91.080.10 Konstrukcje metalowe

PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych — Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych; (gr. cen. S)
Data publikacji: 2012-11-23
Zastępuje: PN-EN 1090-1+A1:2012

91.100.30 Betony i wyroby betonowe

PN-EN 480-1+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Metody badań — Część 1: Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania; (gr. cen. G)
Data publikacji: 2012-11-16
Zastępuje: PN-EN 480-1+A1:2011

91.140.50 Instalacje elektryczne

PN-HD 60364-7-701:2010/AC:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia — Część 7-701: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic;
Data publikacji: 2012-11-02

91.140.60 Instalacje wodociągowe

PN-M-75002:2012 Armatura instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania — Wymagania i badania; (gr. cen. G)
Data publikacji: 2012-11-15
Zastępuje: PN-M-75002:1985

93.020 Roboty ziemne. Wykopy. Konstrukcje fundamentowe. Prace podziemne

PN-EN ISO 14688-1:2006/Ap1:2012 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów — Część 1: Oznaczanie i opis;
Data publikacji: 2012-11-16

PN-EN ISO 14688-2:2006/Ap2:2012 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów — Część 2: Zasady klasyfikowania;
Data publikacji: 2012-11-16

97.100.20 Ogrzewacze gazowe

PN-EN 419-2:2012 Gazowe promienniki wysokotemperaturowe do stosowania w pomieszczeniach niemieszkalnych — Część 2: Racjonalne zużycie energii; (gr. cen. S)
Data publikacji: 2012-11-14
Zastępuje: PN-EN 419-2:2006

wybrane publikacje, źródło bip.pkn.pl