Polskie Normy i Polskie Dokumenty Normalizacyjne opublikowane luty 2013

13.220.50 Odporność ogniowa i palność elementów budynków

PN-EN 13823:2013 Badania reakcji na ogień wyrobów budowlanych — Wyroby budowlane, z wyłączeniem posadzek, poddane oddziaływaniu termicznemu pojedynczego płonącego przedmiotu; (gr. cen. X)
Data publikacji: 2013-02-14
Zastępuje: PN-EN 13823:2010

23.040.01 Rurociągi i elementy rurociągów. Zagadnienia ogólne

PN-EN 12007-1:2013 Systemy dostawy gazu — Rurociągi o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 16 bar włącznie — Część 1: Ogólne zalecenia funkcjonalne; (oryg.); (gr. cen. P)
Data publikacji: 2013-02-28
Zastępuje: PN-EN 12007-1:2004

PN-EN 12007-4:2013 Systemy dostawy gazu — Rurociągi o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 16 bar włącznie — Część 4: Szczegółowe zalecenia funkcjonalne dotyczące renowacji; (oryg.); (gr. cen. R)
Data publikacji: 2013-02-28
Zastępuje: PN-EN 12007-4:2004

23.040.20 Rury z tworzyw sztucznych

PN-EN 12007-2:2013 Systemy dostawy gazu — Rurociągi o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 16 bar włącznie — Część 2: Szczególne zalecenia funkcjonalne dotyczące polietylenu (MOP do 10 bar włącznie); (oryg.); (gr. cen. P)
Data publikacji: 2013-02-28
Zastępuje: PN-EN 12007-2:2004

23.060.01 Zawory. Zagadnienia ogólne

PN-EN 12201-4:2013 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Polietylen (PE) — Część 4: Armatura; (gr. cen. L)
Data publikacji: 2013-02-20
Zastępuje: PN-EN 12201-4:2012

91.060.01 Elementy budynków. Zagadnienia ogólne

PN-EN 13823:2013 Badania reakcji na ogień wyrobów budowlanych — Wyroby budowlane, z wyłączeniem posadzek, poddane oddziaływaniu termicznemu pojedynczego płonącego przedmiotu; (gr. cen. X)
Data publikacji: 2013-02-14
Zastępuje: PN-EN 13823:2010

91.080.10 Konstrukcje metalowe

PN-EN 1090-3:2013 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych — Część 3: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji aluminiowych; (gr. cen. XA)
Data publikacji: 2013-02-25
Zastępuje: PN-EN 1090-3:2008

91.100.01 Materiały budowlane. Zagadnienia ogólne

PN-EN 13823:2013 Badania reakcji na ogień wyrobów budowlanych — Wyroby budowlane, z wyłączeniem posadzek, poddane oddziaływaniu termicznemu pojedynczego płonącego przedmiotu; (gr. cen. X)
Data publikacji: 2013-02-14
Zastępuje: PN-EN 13823:2010

91.100.10 Cement. Gips. Wapno. Zaprawa

PN-EN 413-1:2013 Cement murarski — Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności; (gr. cen. M)
Data publikacji: 2013-02-19
Zastępuje: PN-EN 413-1:2011

91.100.50 Lepiszcza. Materiały uszczelniające

PN-EN 15368+A1:2013 Spoiwo hydrauliczne do zastosowań niekonstrukcyjnych — Definicje, wymagania i kryteria zgodności; (gr. cen. L)
Data publikacji: 2013-02-19
Zastępuje: PN-EN 15368+A1:2010

91.140.40 Instalacje gazowe

PN-EN 12327:2013 Systemy dostawy gazu — Procedury próby ciśnieniowej, uruchamiania i unieruchamiania — Wymagania funkcjonalne; (oryg.); (gr. cen. L)
Data publikacji: 2013-02-28
Zastępuje: PN-EN 12327:2004

91.140.60 Instalacje wodociągowe

PN-EN 12201-4:2013 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Polietylen (PE) — Część 4: Armatura; (gr. cen. L)
Data publikacji: 2013-02-20
Zastępuje: PN-EN 12201-4:2012